วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Code ตัวอย่างโปรแกรม และหน้าตาโปรแกรมภาษาซี


Code ตัวอย่างโปรแกรม
และหน้าตาโปรแกรมภาษาซี
ตัวอย่างที่ แสดงตัวอย่างโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
#include <stdio.h>
void main( ) {
/* Display message to standard output */
printf(“My first program.”);

ตัวอย่างที่ 2 แสดงตัวอย่างโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
#include <stdio.h> void main( ) { /* Display message to standard output */ printf
(“My first program.”); }

ตัวอย่างที่ 3 แสดงตัวอย่างโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
#include
<stdio.h>
void
main
()
{
/* Display message
to standard
output */
printf
(
My first program.”
)
;
}

ตัวอย่างที่ 4 แสดงตัวอย่างการใช้ค่าของตัวแปรชนิด char
#include <stdio.h>
void main( ) {
int no;
char ch;
ch = ‘J’;
printf(“char : %c, dec : %d, oct : %o, hex : %x”, ch, ch, ch, ch);
no = ch;
printf(“\nno : %d, ch : %c”, no, ch);
no = 68;
ch = no;
printf(“\nno : %d, ch : %c”, no, ch);
}
ผลการทำงานของโปรแกรม
char : J, dec : 74, oct : 112, hex : 4a
no : 74, ch : J
no : 68, ch : D

ตัวอย่างที่ 5 แสดงตัวอย่างการรับข้อมูลเพื่อนำมาแสดงผล
#include <stdio.h>
void main( ) {
char name[100];
printf("What is your name ?\n");
scanf("%s", name);
printf("Very glad to know you, ");
printf("%s.",name);
}
ผลลัพธ์ของการทำงาน
What is your name ?
Willy
Very glad to know you, Willy.

ตัวอย่างที่ 6 แสดงการกำหนดค่าจำนวนจริงให้กับตัวแปรจำนวนเต็ม
#include <stdio.h>
void main( ) {
int x;
x = 14.8328;
printf(“x value is %d”, x);
}
ผลการทำงานของโปรแกรม
x value is 14

ตัวอย่างที่ 7 โปรแกรมหาผลรวมของเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนที่รับข้อมูลจากผู้ใช้
#include <stdio.h>
void main( ) {
int x, y, z;
printf(“Enter X value : “);
scanf(“%d”, &x);
printf(“Enter Y value : “);
scanf(“%d”, &y);
z = x + y;
printf(“Summary of X and Y is %d”, z);
}
ผลการทำงานของโปรแกรม
Enter X value : 15
Enter Y value : 20
Summary of X and Y is 35

ตัวอย่างที่ 8 แสดงการใช้ตัวดำเนินการเพิ่มค่า
#include <stdio.h>
void main( ) {
int y, count;
count = 1;
y = count++;
printf(“y = %d, count = %d”, y, count);
count = 1;
y = ++count;
printf(“\ny = %d, count = %d”, y, count);
}
ผลการทำงานของโปรแกรม
y = 1, count = 2
y = 2, count = 2

ตัวอย่างที่ 9 แสดงการใช้ตัวดำเนินการเปลี่ยนชนิดข้อมูล
#include <stdio.h>
void main( ) {
int x;
x = 2.5 * 2;
printf(“x value is %d”, x);
x = (int)2.5 * 2;
printf(“\nx value is %d”, x);
x = (int)(2.5 * 2);
printf(“\nx value is %d”, x);
}
ผลการทำงานของโปรแกรม
x value is 5
x value is 4
x value is 5

ตัวอย่างที่ 10 แสดงของการเปรียบเทียบด้วยตัวกาํเนินการความสัมพันธ์
#include <stdio.h>
void main( ) {
int x, y
printf(“Enter X : “);
scanf(“%d”, &x);
printf(“Enter Y : “);
scanf(“%d”, &y);
printf(“X > Y is %d”, x>y);
}

ผลการทำงานของโปรแกรม
Enter X : 32
Enter Y : 24
X > Y is 1
____________________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น